10 Kỹ Năng Cần Có Của Tester

10 Kỹ Năng Cần Có Của Tester

Tester là ai? Tester là một thuật ngữ để chỉ các cá nhân kiểm thử phần mềm. Công việc chính của họ là sử dụng các kỹ thuật Test Manual và Automation để tìm kiếm lỗi hay bất kỳ vấn đề nào của một ứng dụng mà người dùng cuối có thể gặp phải. Thông thường, tester tự...
Table of content