Từ đã biết là gì?

  • Từ đã biết là từ mà bạn phải chơi thành công ở cả 5 chế độ chơi. Thanh tiến trình sẽ đầy và từ đó sẽ được chuyển vào danh sách đã biết