[JAVA] Giải pháp khi gặp java.lang.OutOfMemoryError

Mọi lập trình viên java đều phải đối mặt với java.lang.OutOfMemoryError và nó là một vấn đề về giới hạn của hệ thống ( bộ nhớ ) hơn là lỗi lập trình trong một số trường hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp với memory leak cũng gây ra java.lang.OutOfMemoryError .Tôi nhận ra rằng mặc dù java.lang.OutOfMemoryError là kiến thức […]